Termeni și Condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului autosenna.ro

Introducere
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului autosenna.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Acceptarea condițiilor
Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acesti termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Definiții și termeni
autosenna.ro – este denumirea comercială a S.C. Autosenna SRL, persoană juridică română, având sediul social în Deva, Bd. Iuliu Maniu nr. 23, având număr de ordine în Registrul Comerțului J20/503/1998 și codul unic de înregistrare fiscală RO10737752;

Site – o grupare de pagini web conținând texte, imagini, animații, etc., accesibile în internet la adresa https:\/autosenna.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator – orice persoană fizică care dorește să comunice cu administratorul site-ului și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.


Limitarea răspunderii
Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. autosenna.ro nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului autosenna.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, autosenna.ro nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

autosenna.ro nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță autosenna.ro nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, asa cum sunt ele prezentate pe site.

Publicitate și confidențialitate
Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la autosenna.ro , sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, autosenna.ro nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

Legături
Site-ul autosenna.ro poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.

autosenna.ro nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

Fraudă
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului autosenna.ro sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește site-ul autosenna.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va declanșa urmărirea penală împotriva autorului sau autorilor acestor fapte.

Securitatea datelor personale și a informațiilor
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către autosenna.ro numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

autosenna.ro nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „GDPR”, autosenna.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitărilor vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului;
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în GDPR;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator;
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile GDPR;
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.


Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: sediu@autosenna.ro, în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială
Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a autosenna.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de autosenna.ro, includerea oricărui Conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al autosenna.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al autosenna.ro.

Orice Conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului dcument, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între autosenna.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea autosenna.ro cu referire la acel Conținut.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care autosenna.ro conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea autosenna.ro pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea autosenna.ro și/sau al angajatului/prepusului autosenna.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Fololsirea cookie-urilor
Utilizarea cookie-urilor este explicată pe larg în Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Forța majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – jurisdicția
Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere intre cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instantelor de judecată române, de pe raza sediului social al autosenna.ro.

autosenna.ro nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

Ultima actualizare: 2021-17-12